stay connected

- Advertisement -
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

construct design

Travel

الكنيسة الكاثوليكية بمصركنيسة الأقباط الكاثوليك

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس اجتماع المجلس الرعوي للإيبارشية البطريركية في الصحف والمواقع ‏المصرية‏

304views

‏1-‏ المصري اليوم:‏

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2418436‎‏ ‏

‏2-‏ بوابة فيتو :

https://www.vetogate.com/4425060‎‏ ‏

‏3-‏ نبض :

https://nabd.com/s/93377313-‎ef2011/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9‎‎%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-‎‎%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%8A-‎‎%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8‎‎%B4%D9%8A%D8%A9-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9‎‎%83%D9%8A%D8%A9‎‏ ‏

‏4-‏ جريدة الساعة :

https://m.elsaanews.com/egypt/24815/%D8%A8%D8%B7%D8%B‎1%D9%8A%D8%B1%D9%83-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9‎‎%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-‎‎%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%89-‎‎%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8‎‎%B4%D9%8A%D8%A9-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9‎‎%83%D9%8A%D8%A9‎‏ ‏

‏5-‏ دوت خليج :

https://dotalkhaleej.co/egypt/28902516/%D8%A8%D8%B7%D8%‎B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9‎‎%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-‎‎%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%89-‎‎%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8‎‎%B4%D9%8A%D8%A9-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9‎‎%83%D9%8A%D8%A9.html‎‏ ‏

‏6-‏ الاقباط متحدون :

https://www.copts-‎united.com/node16/Article.php?I=4581&A=684817‎‏ ‏

‏7-‏ بالبلدي :

https://belbalady.net/Akhbar-Al-‎Alm/BELBALADY3603612/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9‎‎%84%D8%AF%D9%8A-‎‎%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9‎‎%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-‎‎%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%8A-‎‎%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8‎‎%B4%D9%8A%D8%A9-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9‎‎%83%D9%8A%D8%A9.html‎‏ ‏